آندها

anodha 01

anodha02

anodha 004

 

خرید و فروش کلیه آندهای مصرفی صنعت آبکاری نو و کار کرده ( نیکل، کروم، روی، مس اسیدی، مس سیانوری )