ساخت مخازن

makhzan 01

wan

 

- ساخت مخازن و وانهای آبکاری از جنس PVC , PE , PP