رکتیفایر

rectifire asli 2

rectifire asli

 

- خرید و فروش کلیه رکتیفایرهای مورد استفاده در صنعت آبکاری در ولتها و آمپرهای مختلف

- فروش رکتیفایرهای تخصصی آبکاری برای مصارف خاص و آزمایشگاهی